Маркетингът включва в себе си наука, изкуство и хуманитаристика

Маркетингът е важна дисциплина за развитието на един бизнес, която си взаимодейства с всички други функциониращи звена в организацията и ги обединява. Един наистина успешен бранд е изградил имиджа си на такъв, благодарение на екип от опитни маркетинг специалисти, които са събирали, анализирали и подреждали данни, нужни за разработката на всеки един продукт преди пускането му в продажба, а и след това.

Малко хора всъщност осъзнават колко сложна е структурата на тази дисциплина. Маркетингът е един неспирен процес, който съчетава в себе си наука, изкуство и хуманитаристика.

Той има тясна връзка с другите структурни отдели на бизнеса като продажби, дизайн и копирайтинг. Преди да се стигне до продажбите, маркетинг специалистите трябва да подадат необходимата информация за продукта на търговския отдел. Преди дизайнът и текстът на рекламата, работата трябва да се съгласува с маркетинг екипа.

Предхождаща връзка с другите звена е тази между елементите в самия маркетинг. Първоначално трябва да се случи преплитане между наука, изкуство и хуманитаристика.

Науката в маркетинга е свързана с познаването на възможностите пазара, механизмите му и прилагането им на практика. Тук говорим за „сухата“, но есенциална материя, без която е невъзможно да стигнем до задоволителен краен резултат. Анализ на конкуренцията, конкурентно предимство, маркетинг микс, продуктова стратегия и т.н

Маркетинг специалистите могат да се нарекат и творци. Изкуството се състои в личното отношение, неподправената емоция, добавената стойност, креативността. Факторът изкуство има огромно значение за финалния резултат, когато говорим за ефективност на маркетинговата стратегия.

Хуманитаристиката е познаването на хората, техните поведения и нагласи. Всичко в маркетинга започва от хората, защото непознаването на собствената аудитория би попречило на останалите фактори да работят качествено. Преди да започне предлагането на продукт или бранд на пазара, трябва да се направи обстоен анализ на хората, към които е предназначен. Освен това, постоянно се следят резултатите и техниките се преразглеждат, ако е необходимо.

Елементите наука, изкуство и хуманитаристика се допълват взаимно и могат да доведат до съществен резултат само ако се прилагат едновременно. Един истински професионалист се познава по умението да преценява и съчетава всички задачи в уравнението маркетинг.

Ако елементът на изкуството е пренебрегнат, това се отразява на ефективността на стратегията върху потребителите. От друга страна, изкуството е в тясна връзка с хуманитаристиката и недостатъчно познаване на аудиторията води до неправилно насочване на креативната енергия. Науката си взаимодейства пряко с хуманитаристиката, на която основава всичките си решения за стратегията и бъдещето на продукта.

Тези три фактора се различават видимо, но имат една съществена прилика – насочени са към потребителя и неговите нужди. Клиентът стои на централно място в маркетинга и всички усилия са съсредоточени към неговото познаване, привличане и удовлетворяване.